Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Níže uvedené podmínky se vztahují k nákupu provedenému v rámci internetového obchodu, který spravuje společnost Art Kredit s.r.o. se sídlem na adrese Rybná 716/24, 110 00, Praha 1. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 240182 (dále jen prodávající).

Následující ustanovení upřesňují základní práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v souvislosti s nákupem. Potvrzením objednávky kupující současně prohlašuje, že souhlasí s uvedenými obchodními podmínkami.

Všechny smluvní závazky jsou uzavřeny v souladu s platnými právními normami České republiky, přičemž se zvláštním zřetelem k občanskému zákoníku (z.č. 89/2012 Sb. - dále jen OZ) a zákonu o ochraně spotřebitele (z.č. 634/1992 Sb.), ve znění platném k danému datu.


II. Uživatelský Profil

Po úspěšné registraci na webové stránce má kupující přístup ke svému uživatelskému rozhraní, které mu umožňuje spravovat své objednávky (dále jen „uživatelský profil“). V případě, že obchodní webové rozhraní dovoluje, může kupující objednávat zboží i bez nutnosti registrace přímo přes webové rozhraní obchodu.

Při registraci a objednávání zboží je povinností kupujícího uvádět přesné a pravdivé informace. Kupující je rovněž povinen aktualizovat údaje ve svém uživatelském profilu v případě jakýchkoli změn. Prodávající považuje za správné údaje uvedené kupujícím při registraci a objednávání.

Přístup k uživatelskému profilu je chráněn uživatelským jménem a heslem, a kupující je odpovědný za zachování jejich důvěrnosti. Kupující nemá právo umožnit třetím osobám využívat jeho uživatelský profil.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit uživatelský profil, zejména pokud kupující nepoužívá svůj účet po dobu delší než 5 let nebo poruší své závazky podle kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský profil nemusí být neustále dostupný, a to především v důsledku nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, případně i třetích stran.

III. Objednávka a uzavření kupní dohody

Kupující objednává zboží od prodávajícího dostupného na internetových stránkách www.kamy.cz . Kupující vybere zboží, určí způsob doručení, platby (např. bezhotovostní převod na bankovní účet prodávajícího č. 2900773593/2010, vedený u Fio Bank a.s.) a zadá všechny potřebné informace pro provedení objednávky (prodávající označuje některé údaje jako povinné). Objednávka je dokončena odesláním objednávky a potvrzením ze strany kupujícího. Kupující potvrzením objednávky potvrzuje, že pevně objednává zboží uvedené v objednávce, že se seznámil s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi a považuje je za závazné.

Vzhledem k jedinečné nabídce a omezené dostupnosti některých položek (většina zboží je k dispozici v omezeném množství) doporučuje prodávající kupujícímu ověřit dostupnost zboží telefonicky před dokončením objednávky.

Kupní smlouva na zboží uvedené v objednávce (dále jen "kupní smlouva") je uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky od prodávajícího kupujícímu. Potvrzení obsahuje souhrn objednaného zboží, celkovou cenu, způsob doručení (převzetí zboží) a platební metodu (výzva k úhradě zboží). Zároveň kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami a prohlašuje, že akceptuje tento způsob uzavření kupní smlouvy.

V případě, že kupující objednává zboží jako právnická osoba s platným českým IČ, nese plnou odpovědnost za přesnost dodacích a fakturačních údajů, které musí odpovídat údajům zapsaným v obchodním rejstříku a živnostenském rejstříku.

Kupující souhlasí s využitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady spojené s použitím těchto prostředků (např. internetové připojení, telefonní hovory) hradí kupující, přičemž tyto náklady jsou srovnatelné s běžnými tarify.

V případě, že kupující nedodrží svůj závazek zaplatit a převzít pevně objednané zboží, má prodávající právo pozastavit nebo odmítnout další objednávky. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu náklady spojené s odesláním zásilky (balné a poštovné) v případě, že kupující nesplní své závazky.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky v následujících případech:

A. V případě systémové poruchy počítačové sítě, softwarových chyb nebo lidského selhání

B. Při stanovení ceny, která zjevně neodpovídá běžné ceně na trhu

C. Pokud jde o zákazníka, který již dříve porušil obchodní podmínky nebo nesplnil své smluvní závazky

D. Při zadání objednávky s podezřelou nebo neexistující doručovací adresou

E. Pokud bylo objednané zboží prodáno ve stejný okamžik v kamenném obchodě

V případě výše uvedených situací bude prodávající kontaktovat zákazníka telefonicky nebo emailem.

Naše webové stránky využívají od Heureky po nákupu dotazník spokojenosti. Pro zákazníky, kteří si nepřejí vyplnit dotazník, je možnost zakázat odeslání dotazníku při dokončení objednávky.

 

IV. Reklamace a Odstoupení od Kupní Smlouvy - Nákup Zboží na Dálku (§ 1829 OZ)

Kupující je informován, že v souladu s ustanovením § 1837 Občanského zákoníku nelze od kupní smlouvy odstoupit v několika případech, například při dodávce zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, dodávce zboží náchylného k rychlé zkáze, zboží, které bylo po dodání nerozlučně spojeno s jiným zbožím, nebo při dodávce zvukových nebo obrazových záznamů nebo počítačových programů, pokud byly jejich původní obaly otevřeny z důvodu ochrany hygieny.

Pokud je kupujícím spotřebitel (neaplikuje se na právnické osoby a fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona, tj. podnikatele), může od kupní smlouvy odstoupit a zboží vrátit do 14 dnů od převzetí, a to bez uvedení důvodu, podle § 1829 OZ. Zboží musí být vráceno v nepoškozeném stavu, bez zjevných vad způsobených používáním nebo manipulací a v původním obalu. Zboží lze vrátit buď:

• zasláním na adresu prodávajícího

• osobním odevzdáním v kamenném obchodě (viz sekce Kontakt na internetovém obchodě)

Při zasílání zboží musí kupující pečlivě zabalit zboží do vhodného obalu, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Pokud je zboží poškozeno nebo zničeno kvůli nevhodnému balení, nelze vrátit plnou kupní cenu.

K vrácenému zboží je třeba přiložit kopii dodacího listu nebo faktury a písemné prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy. Písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu do 14 dnů od převzetí zboží.

Náklady na vrácení zboží na adresu prodávajícího hradí kupující.

Vrácení zboží nelze provést na dobírku. Zboží vrácené tímto způsobem nebude prodávajícím přijato.

V případě, že byl kupujícímu poskytnut dar spolu s zakoupeným zbožím, darovací smlouva s prodávajícím je uzavřena s podmínkou, že pokud dojde k odstoupení od kupní smlouvy, darovací smlouva ztrácí platnost a kupující je povinen vrátit i poskytnutý dar spolu se zbožím.

 

V případě, že se během záruční doby objeví vada, má Kupující následující práva, v závislosti na povaze této vady:

V případě odstranitelné vady:

a) Právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady.

b) Právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, pokud není tato výměna vzhledem k povaze vady neúměrná.

c) V případě nemožnosti provést kroky uvedené v bodech a) a b) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

V případě neodstranitelné vady:

a) Právo na výměnu vadného zboží.

b) Odstoupení od kupní smlouvy, pokud Kupující nemůže zboží řádně užívat kvůli opakovanému vzniku vady po opravě (tj. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo kvůli většímu počtu vad.

V případě jiných neodstranitelných vad, kdy spotřebitel nežádá o výměnu věci:

a) Právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Reklamace se podává u Prodávajícího v jeho provozovně.

Reklamace neplatí v následujících případech:

a) Závada nebo poškození vzniklo nesprávným užíváním v rozporu s návodem k použití nebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího.

b) Nedovolené zásahy do zboží jsou prokazatelné.

c) Vady způsobené běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou.

d) Použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována.

e) Po uplynutí záruční lhůty.

f) Vady způsobené vyšší mocí (živelní katastrofy).

Je třeba mít na paměti, že prodávané zboží je již použité nebo starožitné a vykazuje známky opotřebení, na které se nevztahuje reklamační řád. Snažíme se předem upozornit na všechny možné vady, takže kupující je se stavem prodávané věci obeznámen a reklamace se nevztahuje na tyto vady.

 

VI. Záruka a Servis

Záruční doba na použité zboží činí 12 měsíců (v souladu s § 2168 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.). Záruka nekryje opotřebení věci způsobené jejím běžným užíváním. V případě použitého zboží nenese prodávající odpovědnost za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím (viz reklamační řád). Při uplatnění záruční opravy je nezbytné předložit doklad o nákupu (daňový doklad, fakturu). Mimo záruku prodávající nenabízí pozáruční servis (s výjimkou specifických služeb, například čištění šperků, úpravy velikosti prstenů nebo jiných dohodnutých úprav).

Doložka o Prodeji Drahých Kovů

V případě prodeje drahých kovů (zlato, stříbro, platina atd.) a v souladu s ustanovením § 1837, písm. b) Občanského zákoníku není možné odstoupit od smlouvy Kupujícího, který je spotřebitelem, podle § 1829 Občanského zákoníku (spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy).

 

Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 1. ledna 2024.

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz